Βρίσκεστε εδώ: Δικτύου Δεδομένων

Περιγραφή Δικτύου Τηλεπικοινωνιών

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο σε έκταση Πανεπιστημιακό Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο, καλύπτοντας και τα έξι από τα νησιά του ομώνυμου αρχιπελάγους στα οποία λειτουργούν τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματά του. Μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καλύπτεται το σύνολο των υπηρεσιών Δεδομένων και Τηλεφωνίας.

Η εκπαιδευτική - ερευνητική φύση του δικτύου αναδεικνύεται με την εκτεταμένη χρήση του από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια των Σχολών, τα εργαστήρια προσωπικών υπολογιστών, τα γραφεία Διδασκόντων και Ερευνητών, τις αίθουσες πολυμέσων, τις αίθουσες τηλεκπαίδευσης καθώς και τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, στο σύνολο των νησιών.

Τη διαχείρισή του Δικτύου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής, μεριμνώντας συνεχώς ώστε να διατηρεί το Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο του Ιδρύματος στην αιχμή της τεχνολογίας για την υποστήριξη του Ακαδημαϊκού & Ερευνητικού έργου του.

Δίκτυο Δεδομένων

Το δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο Geant μέσω του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και μπορεί να χωριστεί ιεραρχικά σε Δίκτυο Κορμού, Δίκτυο Διανομής και Δίκτυο Πρόσβασης.

 Αναλυτικά:

Κύρια σύνδεση με το ΕΔΕΤ

Το ΕΔΕΤ παρέχει στο κεντρικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο κάθε Πανεπιστημιακής Μονάδας/νησιού ευρυζωνική σύνδεση με υψηλή αξιοπιστία και ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον 1 Gbit (με δυνατότητα επέκτασης στα 10 Gbit). Οι συνδέσεις παρέχονται πάνω από το δίκτυο οπτικής πολυπλεξίας (wavelength division multiplexing - WDM) του ΕΔΕΤ, μεταξύ του αντίστοιχου συνοριακού δρομολογητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του τοπικού κόμβου του ΕΔΕΤ.

Δίκτυο Κορμού

Το σύνολο των συνοριακών δρομολογητών κάθε κόμβου/νησιού του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν το δίκτυο κορμού. Η διασύνδεση των δρομολογητών επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Dot1Q Tunneling. Η δρομολόγηση των πακέτων προς το ΕΔΕΤ γίνεται με την βοήθεια του πρωτοκόλλου BGP-v4, καθώς το πανεπιστήμιο διαθέτει δικό του Autonomous System (AS 8617). Για την εσωτερική δρομολόγηση χρησιμοποιούντα OSPF και OSPFv3.

Δίκτυο Διανομής

Σε όσα νησιά υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και υπάρχουν ομάδες γειτονικών κτιρίων έχει υλοποιηθεί δίκτυο διανομής υψηλής ταχύτητας με το οποίο μεταξύ άλλων υλοποιείται εναλλακτική όδευση για τις περιπτώσεις βλάβης/διακοπών όπου είναι εφικτό. Το δίκτυο διανομής υλοποιείται μέσω δρομολογητών και μεταγωγέων (switches) τεχνολογίας Ethernet (Fast / Gigabit). Οι συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων υλοποιούνται κατά περίπτωση μέσω:

  • οπτικών ινών
  • Οπτικών ασύρματων ζεύξεων (Laserbeam)

Δίκτυο Πρόσβασης

Το δίκτυο πρόσβασης συνδέει κάθε ένα από τα κτίρια του πανεπιστημίου Αιγαίου με τα κτίρια του Δικτύου Διανομής.

Οι τεχνολογίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι συνδέσεις αυτές, εξαρτώνται από την γενικότερη χρήση του κτιρίου, το πλήθος των χρηστών, την γεωγραφική θέση του, την πιθανή ενσωμάτωση του στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών των αντίστοιχων δήμων (πλην Σάμου, Λήμνου), και βέβαια τους περιορισμούς που επιβάλλονται από ειδικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες είναι:

  • Baseband Modems
  • Long Reach Ethernet
  • Καλώδια οπτικών ινών
  • Καλώδια χαλκού
  • Metro Ethernet
  • WiFi
  • Οπτικών ασύρματων ζεύξεων (Laserbeam)
  • ADSL (φDSL)

Οι κόμβοι του δικτύου πρόσβασης κάθε κτιρίου αποτελούνται από κυρίως από δρομολογητές και μεταγωγείς Ethernet και σε αυτούς συνδέονται οι πρίζες δικτύου των χρηστών, μέσω της οριζόντιας δομημένης καλωδίωσης.

H δομημένη καλωδίωση είναι Unshielded Twisted Pair (UTP) κατηγορίας 5 ή 5e, (στα παλαιότερα κτίρια) καθώς και κατηγορίας 6 (στα νεοαποκτηθέντα κτίρια) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α και απολήγει σε επίτοιχες πρίζες. Μέσω αυτών των πριζών οι χρήστες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται είναι το ΙPv4 Unicast και multicast, και σε περιορισμένα κτίρια που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό υποστηρίζεται το νέο πρωτόκολλο IPv6.

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.