Βρίσκεστε εδώ: Διάρθρωση - Δομή

Διάρθρωση - Δομή

 Δομή Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΥΠΕ) ορίζεται με την μορφή της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών η οποία αποτελεί αυτόνομο κομμάτι της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και Δικτύων

 Στην έδρα του Πανεπιστημίου (Μυτιλήνη) η ΥΠΕ συγκροτείται από δύο τμήματα και ένα γραφείο, και στις υπόλοιπες Πανεπιστημιακές μονάδες λειτουργεί από ένα περιφερειακό τμήμα που έχει την ίδια δομή με αυτή της διεύθυνσης Μυτιλήνης. Αναλυτικά τα τμήματα αυτά είναι:

 • Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης
 • Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Γραφείο Υποστήριξης Έργων Πληροφορικής
 • Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου και Σύρου

 Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών προέρχεται από τις παρακάτω πηγές:

 • Τακτικός Προϋπολογισμός και προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Ερευνητικά προγράμματα μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (EDUNET, GUNET κτλ)

Οι αρμοδιότητες της παραπάνω Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα και στο Γραφείο της ως εξής:

α. Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Έχει, κυρίως, τις εξής αρμοδιότητες:

 • Αναλύει και μελετά τη ροή των πληροφοριών και την επικοινωνιακή δομή στις οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες των Διοικητικών Υπηρεσιών και των λοιπών μονάδων του Ιδρύματος, με σκοπό τον επανασχεδιασμό τους, την απλοποίηση τους και την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.
 • Διεξάγει οργανωτικές μελέτες επί θεμάτων νέων τεχνολογιών που προσδιορίζει η Διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Μεριμνά και εισηγείται για την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων τεχνολογιών για το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος και των σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος.
 • Μεριμνά για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και των προγραμμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων στην αξιοποίηση συγκεκριμένων πακέτων λογισμικού και μεριμνά για την εγκατάσταση νέου λογισμικού ή/και για την ενημέρωση παλαιού.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware/ software), σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Υπηρεσίας, για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των μονάδων του Ιδρύματος .
 • Διασφαλίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις.
 • Μεριμνά και εισηγείται για την κατάρτιση κανονισμών λειτουργίας και χρήσης των επιμέρους παρεχόμενων πληροφορικών υπηρεσιών.

β. Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπολογιστικών Συστημάτων, Δικτύων και Επικοινωνιών

Έχει, κυρίως, τις εξής αρμοδιότητες:

 • Της διαχείρισης του Κέντρου λειτουργίας δικτύου και των κεντρικών υπολογιστικών μονάδων (servers) του Ιδρύματος.
 • Του ελέγχου για την καλή λειτουργία του ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και μεταξύ του Ιδρύματος και των εξωτερικών φορέων.
 • Του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και υποστήριξης των δικτύων και δικτυακών υπηρεσιών απαραίτητων για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος.
 • Της προστασίας και ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών και των χρηστών αυτών, από κακόβουλες επιθέσεις, σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος.
 • Της τήρησης των βαθμών ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους και της διασφάλισης της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας των δεδομένων, σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος.
 • Της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών δικτυακού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Υπηρεσίας, για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των μονάδων του Ιδρύματος καθώς και της συντήρησης του εξοπλισμού με ίδια μέσα ή με βάση υπάρχουσες σχετικές συμβάσεις.
 • Της κατάρτισης κανονισμών λειτουργίας και χρήσης των επιμέρους παρεχόμενων επικοινωνιακών υπηρεσιών.
 • Της σύνταξης προτάσεων επικαιροποίησης και αναβάθμισης του δικτύου και των υπηρεσιών τηλεματικής.
 • Του σχεδιασμού, ανάπτυξης και δοκιμαστικής λειτουργίας καινοτομικών εφαρμογών τηλεματικής (εκπαιδευτικές εφαρμογές μετάδοσης πολυμέσων).
 • Των δοκιμών νέων προϊόντων και αρχιτεκτονικών δικτύων τηλεματικής.
 • Της συμμετοχής σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο με ομοειδείς ομάδες Ελληνικών και Διεθνών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
 • Της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας σε δικτυακά έργα του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.
 • Της διοργάνωσης σεμιναρίων για την διάχυση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας.

γ. Γραφείο Υποστήριξης Έργων Πληροφορικής

Είναι αρμόδιο για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών .

Έχει, κυρίως, τις εξής αρμοδιότητες:

 • Διακινεί την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία εντός και εκτός Πανεπιστημίου καθώς και τα εσωτερικά σημειώματα προς τα αρμόδια όργανα και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος. Επίσης είναι υπεύθυνο για το πρωτόκολλο και το αρχείο της διεύθυνσης (θέματα διοικητικά, προσωπικού, νομοθεσίας, πρακτικά κ.α).
 • Υποστηρίζει τις Εφαρμογές Διαχείρισης:
  • Αρωγής χρηστών (Helpdesk), (γίνεται λήψη, καταγραφή και προώθηση προς διεκπεραίωση αιτημάτων, σχετικών με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής).
  • Τηλεφωνικού Καταλόγου (παρακολούθηση της ορθότητας).
  • Κτηματολογίου (γίνεται απογραφή, έλεγχος και διακίνηση του εξοπλισμού).
 • Παρακολουθεί τις επικοινωνιακές γραμμές του Ιδρύματος με τους εξωτερικούς φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των μελετών, προμηθειών και έργων Πληροφορικής.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων για την προμήθεια εξοπλισμού και ειδών πληροφορικής. Πιο αναλυτικά μεριμνά για: 
  • Την συγκέντρωση των δικαιολογητικών για τις δαπάνες και την προώθηση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για διεκπεραίωση.
  • Την σύνταξη των συμβάσεων έργων, προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής.
  • Την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της υπηρεσίας.
 • Επιλύει, σε συνεργασία με αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου, τα κάθε φύσης νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την χρήση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης

δ.   Περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου και Σύρου

Έχουν, κυρίως, τις εξής αρμοδιότητες σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα της Υπηρεσίας:

 • Της πλήρους υποστήριξης και ανάπτυξης του Διοικητικού μηχανισμού σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο σύνολο των μονάδων του Ιδρύματος που λειτουργούν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα στην οποία ανήκουν.
 • Της μέριμνας για την αποτελεσματική λειτουργία των τοπικών κεντρικών συστημάτων.
 • Του ελέγχου διαθεσιμότητας και του προγραμματισμού για δικτυακό εξοπλισμό
 • Της μέριμνας για την καλή λειτουργία του ενοποιημένου δικτύου φωνής και δεδομένων του τοπικού κόμβου.
 • Της υποστήριξης της υπηρεσίας του τηλεφωνικού καταλόγου (καταχώρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και παρακολούθηση και ενημέρωση αλλαγών στα στοιχεία είτε της σύνδεσης είτε του φυσικού προσώπου / ρόλου).
 • Της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των χρηστών των υπολογιστικών συστημάτων στην αξιοποίηση συγκεκριμένων πακέτων λογισμικού και μεριμνούν για την εγκατάσταση νέου λογισμικού ή/και για την ενημέρωση παλαιού.
 • Της αρωγής στους χρήστες των υπολογιστικών συστημάτων και του δικτύου για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων καθώς και προβλημάτων που ανακύπτουν από την χρήση λογισμικού.
 • Της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware/ software) για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των τοπικών μονάδων του Ιδρύματος.
 • Της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας στις διοικητικές υπηρεσίες στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν τοπικές εφαρμογές στους περιφερειακούς προσωπικούς Η/Υ (PC) ( π.χ. επεξεργασία κειμένων, οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων κ.λ.π.) καθώς και της εξασφάλισης της συμβατότητας των εφαρμογών αυτών με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα.
We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.