Βρίσκεστε εδώ: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Απόφαση διαχείρισης ονομάτων του Χώρου ονομάτων internet (.gr domain)

Απόφαση διαχείρισης ονομάτων του Χώρου ονομάτων internet (.gr domain)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΤΟΥ ΤΜ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51/12.07.2002

Θέμα 13 ο :

          13.1

Διάφορα. 
Υπηρεσία διαχείρισης ονομάτων του Χώρου ονομάτων internet (.gr domain)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη της:

-       την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Σωκράτη Κάτσικα, σχετικά με τον ορισμό τετραμελούς επιτροπής, η οποία θα εξετάζει αιτήσεις που αφορούν την διαχείριση ονομάτων του χώρου ονομάτουν internet (.grdomain)
-       το γεγονός ότι η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος διαχειρίζεται μέχρι σήμερα το χώρο ονομάτων aegean.gr,
-       το γεγονός ότι κατατίθενται στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ιδρύματος, σημαντικός αριθμός αιτήσεων για καταχώρηση και διαχείριση ονομάτων κάτω από το domain.gr, οι οποίες προκύπτουν από τις αυξανόμενες ερευνητικές, ακαδημαϊκές κλπ δραστηριότητες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και από συνεργαζόμενους φορείς,

καθώς και μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, ομόφωνα

αποφασίζει

 και ορίζει ως τετραμελή επιτροπή για την διαχείριση ονομάτων του Χώρου ονομάτων internet (.gr domain), η οποία απαρτίζεται από τους εξής υπαλλήλους του Ιδρύματος:

-     Ελένη Κοντάρα, μόνιμη υπάλληλο, εκτελούσα χρέη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης,

-   Σταυρακέλλη Στρατούλα, μόνιμη υπάλληλο, εκτελούσα χρέη Διευθυντή της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

-     Τσόκαρο Παναγιώτη, υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών,

-   Παπαχίου Παναγιώτη, μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος Μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, ως τεχνικό μέλος.

Η Επιτροπή αυτή θα εξετάζει και θα αποφασίζει την συμβατότητα της κάθε αίτησης με την λειτουργία του Πανεπιστημίου και θα εισηγείται την παροχή της υπηρεσίας, στην Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Με την θετική εισήγηση της Επιτροπής η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών ολοκληρώνει την διαδικασία κατοχύρωσης ονόματος και έχει στην δικαιοδοσία της, την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο των διαδικασιών που αφορούν την διαχείριση του domain.

Η συντήρηση του αντίστοιχου web site δεν εντάσσεται στην υπηρεσία καταχώρησης και διαχείρισης ονόματος και θα γίνεται από τον αιτούμενο φορέα. Ο αιτών θα πρέπει να αναλαμβάνει την κάλυψη οποιουδήποτε κόστους προς τρίτους προκύπτει από την παρεχόμενη υπηρεσία.

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.