Κανονισμός Διαχείρισης Τηλεφωνικού Καταλόγου

 

Γενική δομή καταλόγου

Ο κατάλογος ακολουθεί την ακόλουθη μορφή :

Νησί Α

Κατηγορία Α

Ονοματεπώνυμο 1

Θέση

Εσωτερικό τηλέφωνο

Εξωτερικό τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο 2

Θέση

Εσωτερικό τηλέφωνο

Εξωτερικό τηλέφωνο

...........................

 

 

 

Κατηγορία Β

...........................

Νησί Β

Κατηγορία Α

Ονοματεπώνυμο 1

Θέση

Εσωτερικό τηλέφωνο

Εξωτερικό τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο 2

Θέση

Εσωτερικό τηλέφωνο

Εξωτερικό τηλέφωνο

....................

 

 

 

Κατηγορία Β

...........................

 

Οι κόμβοι εκτυπώνονται με την ακόλουθη σειρά :

  1. Μυτιλήνη
  2. Χίος
  3. Σάμος
  4. Ρόδος
  5. Σύρος
  6. Αθήνα

Οι Κατηγορίες Α, Β, ... κλπ.  εκτυπώνονται σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

Η προσθήκη κατηγοριών γίνεται μόνο από τον Κεντρικό Διαχειριστή του συστήματος.

Οι εγγραφές (Ονοματεπώνυμο, Θέση, Εσωτερικό τηλέφωνο, εξωτερικό τηλέφωνο) μέσα σε κάθε κατηγορία εκτυπώνονται ανάλογα με τον Αριθμό προτεραιότητας κάθε εγγραφής, ο οποίος συμπληρώνεται κάθε φορά από αυτόν που εισάγει νέα εγγραφή. Ο αριθμός προτεραιότητας συμπληρώνεται απαραίτητα για κάθε εγγραφή. Οι εγγραφές με τον ίδιο αριθμό προτεραιότητας εκτυπώνονται με αλφαβητική σειρά.

Οι αριθμοί προτεραιότητας ισχύουν μόνο μέσα στην κατηγορία. Οι κανόνες προτεραιότητας είναι οι γενικοί κανόνες πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου που ισχύουν κάθε στιγμή και εφαρμόζονται ανά κατηγορία.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι κανόνες που ισχύουν τη στιγμή της συγγραφής του παρόντος κανονισμού.

Πίνακας 1

Κατηγορίες ομαδοποίησης και προτεραιότητας εκτύπωσής τους.

 

Department

Department_engl

printorder

Τηλεφωνικό Κέντρο

Telephone Center

100

Πρυτανεία

Rectorate

200

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Faculty of Social Sciences

10980

Διοικητική Υπηρεσία

Administrative Services

400

Οικονομική Υπηρεσία

Financial Services

500

Τεχνική Υπηρεσία

Technical Services

600

Βοηθητικό Προσωπικό

Assistant Personnel

96000

Φοιτητική Μέριμνα

Students care

6000

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Department of Sociology

11000

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Department of Social Anthropology

11010

Τμήμα Γεωγραφίας

Department of Geography

11020

Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας

Department of Marine Science

11800

Τμήμα Περιβάλλοντος

Department of Environmental Studies

11100

Περιβαλλοντική Χαρτογραφία (ΠΣΕ)

Environmental Chartography

12000

Γραφείο Διασύνδεσης

Affiliation Office

900

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Department of Business Administration

21500

Διδακτικό Προσωπικό - Τ.Δ.Ε.

Instructors-D.B.A.

21510

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Department of Shipping, Trade, and Transport

21600

Τμήμα Μαθηματικών

Department of Mathematics

31700

Ερευνητικό Εργαστήρι Σάμου

Research Laboratory

31710

Αποσπασμένοι Εκπαιδευτικοί

Detached Teachers

92400

Επιτροπή Ερευνών

Research Unit

950

Κ.Ε.Κ.

KEK

955

Εταιρεία Π.Α.

Company

90960

Φοιτητικοί Σύλλογοι

Student Associations

970

Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Information Systems and Network Services

700

Βιβλιοθήκη

Library

800

Ερευνητικές Ομάδες

Research groups

2300

Φοιτητικές κατοικίες

Students residences

3000

Προγράμματα Εξομοίωσης Πτυχίων

Degree Upgrade Programs

42500

Τμήμα Νηπιαγωγών

Department of Preschool Education

41800

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Department of Elementary Education

41850

ΕΔΤΠ

EDTP

850

Ινστιτούτο Αιγαίου

Aegean Institute

4000

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Department of Mediterranean Studies

41900

Π.Μ.Σ. Ναυτιλία Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο

Shipping & Business services dept.

21610

Διατμ. Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Graduate Studies in Tourism Planning, Management and Policy

21520

Διδακτικό Προσωπικό - Τ.Ν.Ε.Υ.

Instructors-D.S.T.T.

21605

Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

Postgraduate Departments

11780

Εταιρεία 'Πρόοδος A.E.'

Company 'Proodos S.A.'

6000

Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων

Department of Informatics and Communication Studies

31750

Σχολή Επιστημών Διοίκησης

Business School

20990

Κοσμητεία

Dean's Office

300

Τμήμα Επικοινωνίας και Πολιτισμικής τεχνολογίας

Department of Communication and Cultural Technology

11030

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Instructors - Dept of Sociology

11001

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Instructors - Dept of Social Antropology

11011

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Επικοινωνίας & Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Instructors - Detpt of Communication and Cultural Technology

11031

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Γεωγραφίας

Instructors - Dept of Geography

11021

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Επιστήμης της Θάλασσας

Instructors - Dept of Marine Science

11855

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Περιβάλλοντος

Instructors - Dept of Environmental Studies

11105

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Μαθηματικών

Instructors - Dept of Mathematics

31705

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Πληροφοριακών & Επικ. Συστημάτων

Instructors - Dept of Informatics and Communication Studies

31755

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης

Instructors - Dept of Statistics

31775

Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης

Department of Statistics

31770

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Νηπιαγωγών

Instructors - Dept of Preschool Education

41810

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Instructors - Dept of Mediterranean Studies

41910

Διδακτικό Προσωπικό - Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Instructors - Dept of Elementary Education

41860

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Παραγωγής

Department of Economics & Production Engineers

21620

Διδακτικό Προσωπικό - Τ.Μ.Ο.Δ.Π.

Instructors - T.M.O.D.P.

21625

Ξενώνες Φιλοξενίας

Students Residences

93800

Ι.Σ.Σ.Ε.

ISSE

956

Τμήμα Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων

Department of Graphic Arts and Systems Design

85000

Σχολή Θετικών Επιστημών

School of Science

30000

Σχολή Ελληνικών & Μεσογειακών Σπουδών

School of Greek and Mediterranean Studies

40000

Σχολή Περιβάλλοντος

School of Environment

11040

Π.Μ.Σ. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό

Postgraduate Department

41820

 

 


 

Λίστα τμημάτων της διοικητικής δομής στα οποία ανήκει διοικητικά η τηλεφωνική γραμμή

 

Name_gr

Code

Name_en

Σύγκλητος

01

Senate

Γραμματεία Συγκλήτου

01.01

Senate Secretariat

Πρυτανικό Συμβούλιο

02

Rector's Council

Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου

02.01

Rector's Council Secretariat

Πρύτανης

03

Rector

Γραφείο Πρυτανείας

03.01

Rector's Office

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών υποθέσεων και προσωπικού

04

Vice Rector for Academic affairs and Personnel

Αντιπρύτανης Οικονομικού προγραμματισμού και Ανάπτυξης

05

Vice Rector for Finances and Development

Νομική Υπηρεσία

06

Legal Department

Προϊστάμενος Γραμματείας

07

Head of Secretariat

Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης

10

Central Library

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Λέσβου

10.01

Library - Lesvos Branch

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Χίου

10.02

Library - Chios Branch

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σάμου

10.03

Library - Samos Branch

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Ρόδου

10.04

Library - Rhodes Branch

Παράρτημα Βιβλιοθήκης Σύρου

10.05

Library - Syros Branch

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών

20.00

Reserach Unit

Διεύθυνση Ανάπτυξης

20.01

Directorate of Development

Διεύθυνση Οικονομικού

20.02

Directorate of Finances

Έργα Επιτροπής Ερευνών

20.03

Projects

Έργο Αιγαίο-Νετ

20.03.01

Aegean-net Project

Γραφείο Διασύνδεσης

20.03.02

Carreer Office

Γραμματεία Θερινής Πρακτικής Άσκησης

20.03.03

Summer School Secretariat

Ι.Σ.Σ.Ε.

20.03.04

I.S.S.E.

Μονάδα ειδικών θεμάτων

20.04

Directorate of Special issues

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

30

Directorate General of Administrative Support

Διεύθυνση διοικητικών υποθέσεων

30.01

Directorate of Administration

Τμήμα προσωπικού

30.01.01

Dept. of Personnel

Τμήμα πρωτοκόλλου και διοικητικής μέριμνας

30.01.02

Dept. of Registry and Administrative assistance

Περιφερειακό τμήμα διοικητικών υποθέσεων Λέσβου

30.01.03

Regional Dept. of Administration - Lesvos

Περιφερειακό τμήμα διοικητικών υποθέσεων Χίου

30.01.04

Regional Dept. of Administration - Chios

Περιφερειακό τμήμα διοικητικών υποθέσεων Σάμου

30.01.05

Regional Dept. of Administration - Samos

Περιφερειακό τμήμα διοικητικών υποθέσεων Ρόδου

30.01.06

Regional Dept. of Administration - Rhodes

Περιφερειακό τμήμα διοικητικών υποθέσεων Σύρου

30.01.07

Regional Dept. of Administration - Syros

Διεύθυνση οικονομικών υποθέσεων

30.02

Directorate of Finances

Τμήμα προϋπολογισμού

30.02.01

Dept. of Budget

Τμήμα μισθοδοσίας

30.02.02

Dept. of Payroll

Τμήμα δαπανών

30.02.03

Dept. of Expenses

Τμήμα χρηματικού και ταμείου

30.02.04

Dept. of the Cashier

Τμήμα προμηθειών και περιουσίας

30.02.05

Dept. of Procurements and Assets

Τμήμα λογιστηρίου

30.02.06

Accounting Dept.

Περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων Λέσβου

30.02.07

Regional Dept. of finances - Lesvos

Περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων Χίου

30.02.08

Regional Dept. of finances - Chios

Περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων Σάμου

30.02.09

Regional Dept. of finances - Samos

Περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων Ρόδου

30.02.10

Regional Dept. of finances - Rhodes

Περιφερειακό τμήμα οικονομικών υποθέσεων Σύρου

30.02.11

Regional Dept. of finances - Syros

Διεύθυνση σπουδών

30.03

Directorate of Studies

Κοσμητεία μονάδας Μυτιλήνης

30.03.01

Dean's office - Lesvos

Γραμματεία Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

30.03.02

School of Social Sciences

Γραμματεία τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

30.03.02.01

Dept. of Social Anthropology

Γραμματεία τμήματος Γεωγραφίας

30.03.02.02

Dept. of Geography

Γραμματεία τμήματος Κοινωνιολογίας

30.03.02.03

Dept. of Sociology

Γραμματεία τμήματος Επικοινωνίας και Πολιτισμικής Τεχνολογίας

30.03.02.04

Dept. of Communication and Cultural Technology

Γραμματεία Σχολής Επιστημών Περιβάλλοντος

30.03.03

School of Environmental Studies Secretariat

Γραμματεία τμήματος Περιβάλλοντος

30.03.03.01

Dept. of Environmental Studies

Γραμματεία τμήματος Επιστήμης της Θάλασσας

30.03.03.02

Dept. of Marine Studies

Γραμματεία τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος

30.03.03.03

Dept. of Environmental Engineering

Γραμματεία Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής

30.03.04

Elective Studies Secretariat

Γραμματεία ΠΣΕ Περιβαλλοντική Χαρτογραφία

30.03.04.01

Dept. of Environmental Chartography

Κοσμητεία μονάδας Χίου

30.03.05

Dean's office - Chios

Γραμματεία Σχολής Επιστημών Διοίκησης

30.03.06

School of Administration Sciences

Γραμματεία τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

30.03.06.01

Dept. of Business Administration

Γραμματεία τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

30.03.06.02

Dept. of Shipping, Trade and Transport

Π.Μ.Σ. Ναυτιλία Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο

30.03.06.03

Postgraduate Studies in Shipping, Transport & Trade

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

30.03.06.04

Postgraduate Studies in Tourism

Γραμματεία τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Παραγωγής

30.03.06.05

 

Κοσμητεία μονάδας Σάμου

30.03.07

Dean's office - Samos

Γραμματεία Σχολής Θετικών Επιστημών

30.03.08

School of Science

Γραμματεία τμήματος Μαθηματικών

30.03.08.01

Dept. of Mathematics

Γραμματεία τμήματος Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών συστημάτων

30.03.08.02

Dept. of Information and Communication Systems

Γραμματεία τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης

30.03.08.03

Dept. of Statistics and Actuarial Science

Κοσμητεία μονάδας Ρόδου

30.03.09

Dean's office - Rhodes

Γραμματεία Σχολής Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών

30.03.10

School of Hellenic and Mediterranean Studies

Γραμματεία Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

30.03.10.01

Dept. of Primary Education

Γραμματεία Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών

30.03.10.02

Dept. of Pre-school Education

Γραμματεία τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

30.03.10.03

Dept. of Mediterranean studies

Κοσμητεία μονάδας Σύρου

30.03.11

Dean's office - Syros

Γραμματεία Σχολής Καλών Τεχνών

30.03.12

School of Arts Secretariat

Γραμματεία τμήματος Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων

30.03.12.01

Dept. of Graphics and Systems Design

Τμήμα προπτυχιακών - μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας

30.03.13

Dept. of Undergraduate and Postgraduate studies and research

Διεύθυνση δημοσίων-διεθνών σχέσεων και δημοσιευμάτων

30.04

Directorate of Public relations and Publications

Τμήμα δημοσίων-διεθνών σχέσεων και εκδηλώσεων

30.04.01

Dept. of Public relations and Events

Τμήμα δημοσιευμάτων

30.04.02

Dept. of Publications

Περιφερειακό Τμήμα δημοσίων-διεθνών σχέσεων και δημοσιευμάτων Λέσβου

30.04.03

Regional dept. of Public relations and Publications - Lesvos

Περιφερειακό Τμήμα δημοσίων-διεθνών σχέσεων και δημοσιευμάτων Χίου

30.04.04

Regional dept. of Public relations and Publications - Chios

Περιφερειακό Τμήμα δημοσίων-διεθνών σχέσεων και δημοσιευμάτων Σάμου

30.04.05

Regional dept. of Public relations and Publications - Samos

Περιφερειακό Τμήμα δημοσίων-διεθνών σχέσεων και δημοσιευμάτων Ρόδου

30.04.06

Regional dept. of Public relations and Publications - Rhodes

Περιφερειακό Τμήμα δημοσίων-διεθνών σχέσεων και δημοσιευμάτων Σύρου

30.04.07

Regional dept. of Public relations and Publications - Syros

Γενική Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης

40

Directorate General of Technical Support

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

40.01

Technical Directorate

Τμήμα προγραμματισμού και μελετών

40.01.01

Dept. of Planning and Research

Τμήμα εκτέλεσης έργων

40.01.02

Dept. ofConstruction

Τμήμα συντήρησης έργων

40.01.03

Dept. of Maintenance

Τμήμα διοικητικής υποστήριξης

40.01.04

Dept. of Administrative Support

Περιφερειακό Τμήμα τεχνικής Υποστήριξης Λέσβου

40.01.05

Regional Dept. of Technical Support - Lesvos

Περιφερειακό Τμήμα τεχνικής Υποστήριξης Χίου

40.01.06

Regional Dept. of Technical Support - Chios

Περιφερειακό Τμήμα τεχνικής Υποστήριξης Σάμου

40.01.07

Regional Dept. of Technical Support - Samos

Περιφερειακό Τμήμα τεχνικής Υποστήριξης Ρόδου

40.01.08

Regional Dept. of Technical Support - Rhodes

Περιφερειακό Τμήμα τεχνικής Υποστήριξης Σύρου

40.01.09

Regional Dept. of Technical Support - Syros

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

40.02

Directorate of Information Technology and Communications

Τμήμα οργάνωσης μεθόδων και στατιστικής τεκμηρίωσης

40.02.01

Dept. of Organisation methods and Statistics

Τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

40.02.02

Dept. of Development and Support of Administrative Information Systems

Τμήμα υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

40.02.03

Dept. of Support of Information Systems and Networks

Περιφερειακό Τμήμα πληροφορικής υποστήριξης Λέσβου

40.02.04

Regional Dept. of Information Technology and Communications Support - Lesvos

Περιφερειακό Τμήμα πληροφορικής υποστήριξης Χίου

40.02.05

Regional Dept. of Information Technology and Communications Support - Chios

Περιφερειακό Τμήμα πληροφορικής υποστήριξης Σάμου

40.02.06

Regional Dept. of Information Technology and Communications Support - Samos

Περιφερειακό Τμήμα πληροφορικής υποστήριξης Ρόδου

40.02.07

Regional Dept. of Information Technology and Communications Support - Rhodes

Περιφερειακό Τμήμα πληροφορικής υποστήριξης Σύρου

40.02.08

Regional Dept. of Information Technology and Communications Support - Syros

Άλλοι συνδεδεμένοι φορείς

50

Affiliated units

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

50.01

Company for Exploitation and Management of the Assets of the University of the Aegean

Εταιρεία 'Πρόοδος Α.Ε.'

50.01.01

Company 'Proodos S.A.'

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

50.02

Center for Professional Preparation

Φοιτητικές Δραστηριότητες

50.03

Student Activities

Σύλλογος Αποφοίτων Περιβάλλοντος

50.03.01

Environmental Studies Graduates association

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

50.03.02

Radio Stations

Φοιτητικές κατοικίες

50.04

Student Dormitories

Προγράμματα Εξομοίωσης Πτυχίων

50.05

Programs for degree equivalence

Ειδικό Διδακτικό και Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ)

50.06

Special Administrative and Technical Personnel

Ινστιτούτο Αιγαίου

50.07

Aegean Institute

Ειδικές Υπηρεσίες Τηλεφωνίας

50.08

Special Telephony Services

 


 

Πίνακας 3

Προτεραιότητες ανά κατηγορία

 

Κατηγορίες διοικητικού προσωπικού

100            Τηλέφωνο υπηρεσίας

200            Φαξ υπηρεσίας

300            Τηλέφωνο προϊσταμένου

400            Τηλέφωνο γραμματείας

500            Τηλέφωνα προσωπικού αλφαβητικά

 

Κατηγορίες Διδακτικού προσωπικού

100            Καθηγητής/ τρια

200            Αναπληρωτής/ τρια Καθηγητής/ τρια

300            Επίκουρος/ η Καθηγητής/ τρια

400            Λέκτορας

500            Διδάσκων/ ουσα επί συμβάσει (407/80)

 

Το διδακτικό προσωπικό κάθε τμήματος αναφέρεται σε διαφορετική ομάδα κάτω από το εκάστοτε Τμήμα.

Μέσα στην ομάδα του διδακτικού Προσωπικού, όπου αναφέρεται η βαθμίδα κάθε μέλους ΔΕΠ (Προσοχή! δεν υπάρχει βαθμίδα «ΔΕΠ»), υπάρχει ιεράρχηση σύμφωνα με τις βαθμίδες, όπως φαίνεται παραπάνω και μέσα σε κάθε βαθμίδα τα μέλη ΔΕΠ εκτυπώνονται με αλφαβητική σειρά.

Αν κάθε ένα από τα μέλη ΔΕΠ διαθέτει παραπάνω από 1 τηλεφωνική γραμμή είτε για χρήση fax, γραμματειακή υποστήριξη κλπ., οι γραμμές αυτές έχουν σαν όνομα το όνομα του δικαιούχου ΔΕΠ και δίπλα τη χρήση τους ενώ η σειρά προτεραιότητας είναι ίδια με αυτή της βαθμίδας του συγκεκριμένου ΔΕΠ, έτσι ώστε να εκτυπώνονται, σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά μετά τον εκάστοτε δικαιούχο. Αν οι πρόσθετες τηλεφωνικές συνδέσεις χρησιμοποιούνται από άλλα φυσικά πρόσωπα στην κατηγορία αυτή δεν αναφέρεται το όνομά τους. Αν πρέπει να αναφέρεται το όνομα αυτών των φυσικών προσώπων στον κατάλογο, τότε θα επαναλαμβάνεται η συγκεκριμένη εγγραφή σε κατηγορία στην οποία εντάσσεται το φυσικό πρόσωπο.

 

Τμήματα

100      Τμήμα

200      Fax Τμήματος

300      Γραφείο Προέδρου Τμήματος

400      Γραμματεία Τμήματος

Ο εκάστοτε Πρόεδρος Τμήματος, καθώς επίσης και η εκάστοτε Προϊσταμένη Γραμματείας, έχουν το προσωπικό τους νούμερο τηλεφώνου (διαφορετικό από τα ΧΧΧ00, ΧΧΧ01 και ΧΧΧ02), το οποίο χτυπά στο τηλέφωνο του Προέδρου ή της Γραμματείας για όσο διάστημα διαρκεί η θητεία τους στη συγκεκριμένη θέση.

 

Σχολές

100      Σχολή

200      Fax σχολής

300      Προσωπικό Σχολής

Για τις κατηγορίες που δεν αναφέρεται προτεραιότητα η εκτύπωση γίνεται με αλφαβητική σειρά, εκτός αν ορίζεται αλλιώς από την εκάστοτε υπηρεσία.