Υπηρεσία Λογαριασμών πρόσβασης

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας λογαριασμούς πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου.
Η ΥΠΕ είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία των κεντρικών διακομιστών (
servers) στους οποίους αποθηκεύονται οι λογαριασμοί των χρηστών. Αναλύει και εισηγείται προς τις γενικές συνελεύσεις (τμημάτων, σχολών και πρυτανικών αρχών) τις ανάγκες για αναβάθμιση, συντήρηση και σωστή-αξιόπιστη λειτουργία του εξοπλισμό

Κανονισμός Λογαριασμών Πρόσβασης

Δικαιούχοι

Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΥΠΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) παρέχει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας λογαριασμούς πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου.

Δικαιούχοι λογαριασμών είναι οι διδάσκοντες (ΔΕΠ και 407), οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες), οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, συμβασιούχοι έργου), οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου.

Κατ΄ εξαίρεση δημιουργούνται προσωρινοί λογαριασμοί πρόσβασης σε:

 • εξωτερικούς συνεργάτες μετά από συνεννόηση του συνεργαζόμενου διδάσκοντα με την ΥΠΕ, καθώς και σε επισκέπτες
 • επισκέπτες του ΠΑ από άλλα ιδρύματα και φορείς (άλλα πανεπιστήμια, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α.) κατόπιν αιτήσεως στην ΥΠΕ
 • Όποιους χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και την υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια ειδικών σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Δημιουργία λογαριασμού

Τα αιτήματα για τη δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης προωθούνται προς την ΥΠΕ με τους παρακάτω και μόνο τρόπους: 

 • Προπτυχιακοί Φοιτητές: Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  Μέσω Γραμματείας μετά την λήξη της περιόδου των εγγραφών
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – Υποψήφιοι Διδάκτορες:Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους  μέσω Γραμματείας μετά την λήξη της περιόδου των εγγραφών.
 • Διδάσκοντες: Μετά την ανάληψη καθηκόντων των νέων διδασκόντων μέσω Γραμματείας
 • Διοικητικοί Υπάλληλοι: Μετά την ανάληψη καθηκόντων των νέων υπαλλήλων ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι προωθεί στην ΥΠΕ κατάλογο (σε μορφή αρχείου excel) στον οποίο περιέχονται τα ονοματεπώνυμα, και το εργασιακό καθεστώς (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, συμβασιούχοι έργου) των υπαλλήλων.
 • Ερευνητές: Ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού εργαστηρίου ή του προγράμματος με το οποίο συνεργάζονται οι ερευνητές, προωθεί στην ΥΠΕ κατάλογο (σε μορφή αρχείου excel) στον οποίο περιέχονται τα ονοματεπώνυμα, και το εργασιακό καθεστώς των ερευνητών.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες - περιστασιακοί χρήστες: Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν ειδική φόρμα, στην οποία εκτός από τα προσωπικά στοιχεία τους καταγράφουν τα στοιχεία  του διδάσκοντα, ερευνητή, κλπ του Παν. Αιγαίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος με το οποίο συνεργάζεται ο αιτών, καθώς και την επιθυμητή διάρκεια ισχύος του λογαριασμού. Η ΥΠΕ κρίνει για την αποδοχή του αιτήματος βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

 Κάθε δικαιούχος διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό πρόσβασης. Γραμματείες και υπηρεσίες δεν διατηρούν λογαριασμούς πρόσβασης. (Οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ενδεχομένως διατηρούν οι υπηρεσίες αυτές προωθούνται πάντα σε γραμματοκιβώτιο λογαριασμού που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο).

Δημιουργία Λογαριασμών

Η ΥΠΕ δημιουργεί τους λογαριασμούς και κοινοποιεί στους χρήστες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την πρόσβαση στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου. Η απόδοση ονομάτων στους λογαριασμούς ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες ονοματολογίας (απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου - συνεδρίαση με αριθμό 100/24.09.2001)

Η ΥΠΕ κατά τη δημιουργία των λογαριασμών αποδίδει κωδικούς πρόσβασης μιας χρήσεως, αποτελούμενους από τυχαία ακολουθία χαρακτήρων τους οποίους οι χρήστες καλούνται να αλλάξουν την πρώτη φορά που θα συνδεθούν στο σύστημα. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια (2 μήνες), μετά το πέρας της οποίας οι χρήστες εισάγουν υποχρεωτικά νέα κωδικό πρόσβασης, για λόγους ασφαλείας

Διαγραφή Λογαριασμών

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από τις οποίες προωθήθηκαν τα αιτήματα για τη δημιουργία λογαριασμών (γραμματείες, διοικητικοί προϊστάμενοι) φροντίζουν να ενημερώνουν την ΥΠΕ για οποιαδήποτε αλλαγή επήλθε στη σχέση του κάτοχου του λογαριασμού με το Πανεπιστήμιο. (πχ αποφοίτηση, λήξη σύμβασης έργου, απόσπαση κτλ). Η ΥΠΕ απενεργοποιεί τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω τηλεφώνου (dialup), ενώ μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος 6 μηνών και αφού ενημερώσει εγκαίρως του χρήστες αυτούς προβαίνει στη διαγραφή των λογαριασμών τους. Αν οι χρήστες δεν ανταποκριθούν ζητώντας παράταση ισχύος του λογαριασμού τους (για λόγους που πρέπει να  δικαιολογούν κάτι τέτοιο), ο λογαριασμός θα διαγράφεται μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Απενεργοποίηση Λογαριασμών

Η ΥΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην προσωρινή απενεργοποίηση ενός λογαριασμού όταν διαπιστωθεί σκόπιμη αντιδεοντολογική χρήση του (πχ hacking, spamming ). Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς αυτού του τύπου η ΥΠΕ δύναται να εισηγηθεί στα αρμόδια όργανα (Επιτροπή δεοντολογίας, Πρυτανικές αρχές) την απαγόρευση χρήσης του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τον εν λόγο χρήστη.

Σχετικές Υπηρεσίες

Με τη δημιουργία λογαριασμού πρόσβασης ο χρήστης αποκτά τις παρακάτω σχετικές με τον λογαριασμό πρόσβασης υπηρεσίες:

 Αυτομάτως:

 • Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω τηλεφώνου (dialup). Για τη χρήση της υπηρεσίας αυτής οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στην ΥΠΕ για να παραλάβουν φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης. Η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται σε επισκέπτες - περιστασιακούς χρήστες.
 • Δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων πόρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Η/Υ, σαρωτές, εκτυπωτές κλπ)

 

Κατόπιν Αιτήματος και σε συνεργασία με το τμήμα που ο χρήστης ανήκει:

 • Αποθηκευτικό χώρο σε διακομιστή της Πανεπιστημιακής μονάδας
 • Προσωπική ιστοσελίδα σε διακομιστή της Πανεπιστημιακής Μονάδος