Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP)

Οι υπηρεσίες καταλόγου που βασίζονται στο LDAP πρωτόκολλο, υλοποιούνται χρησιμοποιώντας το μοντέλο client – Server. Η υλοποίηση μιας τέτοιας υπηρεσίας αποτελείται από έναν τουλάχιστον LDAP Server, και έναν τουλάχιστον LDAP Client.

Η Υπηρεσία Καταλόγου του Πανεπιστημίου λειτουργεί ως εξής:

Βασικός LDAP server του Ιδρύματος είναι ένας Microsoft Exchange Server.5.5 o οποίος κρατάει όλες τις εγγραφές των χρηστών του Ιδρύματος, μαζί με τα mailboxes τους.

Λειτουργούν άλλοι 2 LDAP Servers (iPlanet Directory Server 5.1) στη διεύθυνση ldap://ds.aegean.gr:389/o=Aegean, c=GR και ldap://ds.aegean.gr:390/o=Aegean, c=GR. Στον δεύτερο έχουν εισαχθεί κάποιες εγγραφές από τον κεντρικό LDAP Server και απαντάει μέσω referrals στις αναζητήσεις που γίνονται από τον κεντρικό LDAP Server του GRNET (που κρατάει την ρίζα C=GR)

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα στοιχεία οποιουδήποτε υπαλλήλου/φοιτητή κτλ δίνοντας μέρος του ονόματός του.

 Αναζήτηση LDAP