Λοιπά δίκτυα

Οδηγίες σύνδεσης με Wi-Fi (WPA-Enterprise) για Windows 7

Βήμα 1ο

Από το Start επιλέξτε Control Panel->Network and Internet->Network and Sharing Center. Στη συνέχεια επιλέξτε Manage wireless networks από το αριστερό μενού.

Βήμα 2ο

Πατηστε το κουμπί Add και επιλέξτε Manually create a network profile.

Βήμα 3ο

Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις και πατήστε το κουμπί Next:

  • Network name (SSID): aegean-wifi-* [όπου * ο αντίστοιχος κωδικός που εμφανίζεται στο όνομα δικτύου]
  • Network Authentication: WPA2-Enterprise
  • Data encryption: AES

 

Βήμα 4ο

Εμφανίζεται το μήνυμα Successfully added aegean-wifi-*. Πατήστε την επιλογή Change connection settings.

Βήμα 5ο

Στο παράθυρο Wireless Network Properties πατήστε το Security tab. Στο Choose a network authentication method επιλέξτε Microsoft: Protected EAP (PEAP). Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Settings.

Βήμα 6ο

Στο παράθυρο Protected EAP Properties, κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις, όπως φαίνεται και στην εικόνα:

  • Τσεκάρετε το Validate server certificate
  • Στη λίστα Trusted Root Certification Authorities, επιλέξτε το AddTrust External CA Root
  • Στο Select Authentication Method επιλέξτε Secured password (EAP-MSCHAP-v2)
  • Τσεκάρετε το Enable Fast Reconnect

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Configure...


Βήμα 7ο

Ξετσεκάρετε το Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any) και πατήστε OK.

Βήμα 8ο

Στο παράθυρο Wireless Network Properties πατήστε το κουμπί Advanced Settings. Στη συνέχεια στο 802.1X settings tab τσεκάρετε το Specify authentication και επιλέξτε User or computer authentication. Πατήστε OK στα παράθυρα που έχουν παραμείνει ανοικτά.

Βήμα 9ο

Όταν το αντίστοιχο ασύρματο δίκτυο είναι στην εμβέλεια σας εμφανίζεται το μήνυμα Additional Logon information is required. Πατήστε το και στο Network Authentication δώστε το username/password που έχετε στο Πανεπιστήμιο.