Λοιπά δίκτυα

Οδηγίες σύνδεσης με Wi-Fi (WPA-Enterprise) για Windows XP

Σημείωση: Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει εγκατεστημένο το Service Pack 3 των Windows XP.

Βήμα 1ο

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ασύρματου δικτύου στη μπάρα εργασιών και επιλέξτε View Available Wireless Networks.

Βήμα 2ο

Στο παράθυρο που εμφανίζεται από την αριστερή στήλη επιλέξτε Change the order of preferred networks.

 

Βήμα 3ο

Στο παράθυρο Wireless Network Connection Properties στο Wireless Networks tab, πατήστε Add...

Βήμα 4ο

Στο παράθυρο Wireless network properties στο Association tab, επιλέγετε τα παρακάτω δεδομένα:

  • Network name (SSID): aegean-wifi-* [όπου * ο αντίστοιχος κωδικός που εμφανίζεται στο όνομα δικτύου]
  • Network Authentication: WPA2
  • Data encryption: AES

 

Βήμα 5ο

Στο Authentication tab, στη λίστα EAP type επιλέξτε Protected EAP (PEAP) και ξετσεκάρετε το Authenticate as computer when computer information is available, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Properties.

Βήμα 6ο

Στο παράθυρο Protected EAP Properties, κάντε τις παρακάτω ρυθμίσεις, όπως φαίνεται και στην εικόνα:

  • Τσεκάρετε το Validate server certificate
  • Στη λίστα Trusted Root Certification Authorities, επιλέξτε το AddTrust External CA Root
  • Στο Select Authentication Method επιλέξτε Secured password (EAP-MSCHAP-v2)
  • Τσεκάρετε το Enable Fast Reconnect

Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Configure...


Βήμα 7ο

Ξετσεκάρετε το Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any).

Βήμα 8ο

Πατήστε OK στα παράθυρα που έχουν παραμείνει ανοικτά.

Βήμα 9ο

Όταν το αντίστοιχο ασύρματο δίκτυο είναι στην εμβέλεια σας επιλέξτε το και όταν σας ζητηθεί δώστε το username/password που έχετε στο Πανεπιστήμιο. Το Logon Domain το αφήνετε κενό.