Λοιπά δίκτυα

Γενικές ρυθμίσεις σύνδεσης με Wi-Fi (WPA-Enterprise)

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οδηγίες για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Παράμετρος Τιμή
Network Name (SSID) aegean-wifi-*
Network Authentication WPA2-Enterprise
Data Encryption AES
Authentication (EAP) Type Protected EAP (PEAP)
PEAP Type PEAP v0
PEAP Method EAP-MSCHAP v2
Trusted Servers syros-dc.aegean.gr
Trusted Root CA AddTrust External CA Root
User Name <username Πανεπιστημίου>
Password <password Πανεπιστημίου>
Domain <κενό>