Λοιπά δίκτυα

Οδηγίες σύνδεσης με Wi-Fi (WPA-Enterprise) για Android

 1. Επιλέξτε Wi-Fi settings
 2. Στο Wi-Fi networks επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο (της μορφής aegean-wifi-*).
 3. Επιλέξτε τις παρακάτω πληροφορίες:
 4. a.EAP method: PEAP
  b.Phase 2 auth/ion: MSCHAPV2
  c.CA certificate: N/A
  d.Client certificate: N/A
  e.Identity: <username που έχετε στο Πανεπιστήμιο>
  f. Anonymous identity:
  g.Wireless password: <password που έχετε στο Πανεπιστήμιο>