Υπηρεσία Πληροφορικής & ΕπικοινωνιώνΓια να ορίσετε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο δίκτυο και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα αφού πρώτα έχετε ταυτοποιηθεί από τη Γραμματεία του τμήματός σας

Εισάγετε Τα Στοιχεία Σας

Αναγράφεται στο καρτελάκι ταυτότητας υποψήφιου ή υποψήφιας
Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με την οποία ταυτοποιηθήκατε στη γραμματεία του τμήματος σας
Με την ψήφιση του Νόμου 4624/2019, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων/ουσών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) αποστέλλει στο Πανεπιστήμιο τα στοιχεία των επιτυχόντων/ουσών. Το Πανεπιστήμιο τηρεί και επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα με στόχο την εγγραφή των νέων φοιτητών και φοιτητριών και στη συνέχεια την ακαδημαϊκή διαχείριση των δεδομένων, την επικοινωνία με τους/τις οικείους/ες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και την εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης τους σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Μετά την εγγραφή, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επικαιροποιούν τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια τα επικαιροποιημένα στοιχεία των φοιτητών και φοιτητριών αποστέλλονται στο Υ.ΠΑΙ.Θ.