Τίτλος Πράξης:

Υπηρεσίες Εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάχθηκε η Πράξη «Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου

Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ 485285, για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013,συγχρηματοδοτήθηκε από το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με ΆξοναΠροτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας

ζωής», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς

Πόρους.

Στόχο του αποτέλεσε η αναβάθμιση του επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου

Αιγαίου μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης. Η ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημίου

Αιγαίου λόγω της δομής του, και της διασποράς του σε 6 νησιά του Αρχιπελάγους, δημιούργησε την επιτακτική

ανάγκη να μετατραπεί η δυσκολία της Πολυνησιωτικότητας σε συγκριτικό πλεονέκτημα, μέσω των νέων

καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής και να οδηγήσει στην δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα πράξη, στόχευσε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης/τηλεδιάσκεψης μέσω προμήθειας εξοπλισμού, εστιασμένη σε δύο άξονες:

  • Τη δημιουργία μιας κεντρικής δομής και νέων αιθουσών τηλεδιάσκεψης, καθώς και νέων σημείων σύνδεσης με χρήση Η/Υ .
  • Την επέκταση των χώρων κάλυψης για καταγραφή διαλέξεων και ενσωμάτωση υπηρεσίας web streaming με φορητά συστήματα.

Κατέστη δυνατή η επέκταση των υφιστάμενων συμβατικών ηλεκτρονικών υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου (πραγματοποίηση μαθημάτων, αξιολόγηση εκπαιδευομένων, επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων/ουσών και εκπαιδευομένων, καταχώρηση και ανάλυση δεδομένων, κ.ά.).

Η προμήθεια εξοπλισμού επέτρεψε την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου μέσω των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό:

  1. Διάθεση Ανοικτών Ακαδημαϊκών μαθημάτων
  2. Τηλεκπαιδεύσεις σε ειδικά εξοπλισμένες αίθουσες
  3. Τηλεκπαιδεύσεις μέσω προσωπικού υπολογιστή (με χρήση ειδικού λογισμικού)
  4. Καταγραφή διαλέξεων/σεμιναρίων και αποθήκευση τους προς παροχή ασύγχρονης εκπαίδευσης
  5. Παρακολούθηση διαλέξεων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο

 

 

We use cookies
Πατώντας "Συμφωνώ" μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies με σκοπό τη μέτρηση και την ανάλυση της επισκεψιμότητας.